In ons land heeft de KNHS regio Zuid-Holland de meeste actieve KNHS/FNRS leden, ruim 25.000 waarvan  bijna driekwart is aangesloten bij een manege. Met ruim 57000 starts tijdens breedtesportwedstrijden is de wedstrijdsport zeer populair in onze regio. Daarnaast zijn ook de recreatiesport (bijna 8000 ruiterbewijshouders) en andere disciplines in onze regio bijzonder populair. Tegelijk is er (gelukkig) een groeiend bewustzijn voor het welzijn voor het paard. Kortom, er komt veel bij kijken. Je kunt wel zeggen dat de paardensport met alles wat daarmee te maken heeft een behoorlijke bedrijfstak is geworden.

Voor het regiobestuur is dit voldoende aanleiding om onze bestuurlijke verantwoordelijkheden te evalueren en te zorgen dat wij ook in de toekomst de paardensporters in de regio Zuid-Holland zo goed mogelijk kunnen bedienen.  We beseffen dat onze verantwoordelijkheden veel verder gaan dan het organiseren van kampioenschappen en willen een relevante rol spelen in de paardensector in Zuid-Holland. Daarom zijn wij met begeleiding van de KNHS NL en Brug8 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van onze toekomst visie en het inpassen van de rollen en verantwoordelijkheden binnen de bestuurlijke organisatie. 

Besturen in de toekomst

Als wij onze rol als relevante speler in de paardensector goed willen vervullen en ons meer gaan richten op voor Zuid-Holland belangrijke thema’s vraagt dat een aanpassing in de bestuurlijke organisatie.  Om breder, efficiënter en toekomstgericht te besturen gaan wij de taken en verantwoordelijkheden binnen ons bestuur anders inrichten.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er portefeuilles voor:

 • Sport;
 • Wedstrijden;
 • Recreatie;
 • Jeugdzaken;
 • Opleidingen;
 • PR, marketing & sponsoring.

Deze bestuurders gaan met werkgroepen aan de slag om alle thema’s die binnen hun portefeuille aan de orde zijn, adequate invulling te geven en samen te werken aan de toekomst van onze sport. Daarbij werken ze samen met andere bestuursleden, andere stakeholders binnen de paardensector en met andere paardensportliefhebbers die willen helpen om onze sport aantrekkelijk aan te bieden aan de paardensporter in Zuid-Holland.

Kringen veranderen mee

De hierboven beschreven verandering beperkt zich niet tot het regiobestuur. Ook de kringen veranderen mee.  De kringen blijven belangrijk om dicht bij de paardensporter te blijven maar de rol en verantwoordelijkheden van de kringen veranderen. De kringen zullen geen eigen bestuur meer hebben en de reguliere taken zullen worden uitgevoerd door het KNHS Regiobestuur Zuid-Holland en de werkgroepen. Een aanpassing naar een efficiëntere, meer projectmatige aanpak met kortere lijnen. Binnen de geografische kringen komt er naast de wedstrijdsport en kampioenschappen aandacht voor Zuid-Hollandse thema’s. De kring ALV’s transformeren van m.n. wedstrijd- en kalender-gerelateerde vergaderingen naar bijeenkomsten over relevante thema’s waar natuurlijk de kalenders onderdeel van kunnen blijven. 

Voordelen van de nieuwe organisatie

Met de nieuwe bestuurlijke organisatie krijgen we een slagvaardige organisatie die meer innovatiegericht aan de slag kan. Waar bestuurders besturen, managers aansturen en gedaan wordt wat er gedaan moet worden, op de juiste manier en op het juiste moment. Transparant voor alle leden, door duidelijke afspraken en rapportage. Als bijkomende voordelen zien we:

 • Gezamenlijke aanschaf & gebruik materialen;
 • Beperking geldstromen (transparant door budgetteren, delegeren, bevoegdheden);
 • Kortere lijnen, efficiënter;
 • Portefeuille verantwoordelijkheid;
 • Mensen in hun kracht zetten;
 • Efficiëntere vergaderingen;
 • Eenduidige communicatie.

Planning bestuurlijke transitie

Tijdens de afgelopen ALV van de regio zijn de plannen voor deze bestuurlijke transitie gepresenteerd en ook tijdens de afgelopen ALV’s van de kringen in onze regio stond dit onderwerp op de agenda. Dat waren positieve vergaderingen waar goede en soms ook kritische vragen zijn gesteld en begrip was voor de veranderende hippische wereld. Bekijk hier de presentatie.

Met dit draagvlak uit de kringen kan nu de volgende stap gezet worden naar een taakgerichte en efficiëntere organisatie. Tijdens de najaars ALV’s binnen de regio Zuid-Holland gaan we deze nieuwe structuur formaliseren.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen heeft. Een aantal vragen hebben wij geprobeerd te verwoorden in dit veel gestelde vragen document (FAQ). Heeft u desondanks toch nog ideeën of vragen, mail dan pers@knhszuidholland.nl